Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky Dischem.cz č. 1/2018

účinné od 25. 5. 2018 dle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník (dále jen „OZ“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky (OP) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Dischem s.r.o., se sídlem v Strakonická 130/23, 46008 Liberec 8, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34174, IČO: 030 53 326, tel 725 797 545, e-mail info@dischem.cz  („Společnost") a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a nebo Rámcové smlouvy o dodávkách zboží, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Společnosti Kupní cenu.

1.2 Je-li Kupující Spotřebitelem, platí mezi ním a Společností tyto OP v takovém rozsahu, aby byla zachována všechna práva Spotřebitele dle Občanského zákoníku. Existuje-li rozpor mezi těmito OP, Reklamačním řádem, Rámcovou smlouvou, Kupní smlouvou, platí vždy ustanovení pro Spotřebitele nejvýhodnější.

1.3 Tyto OP se stávají součástí každé Kupní smlouvy. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva má tato písemná smlouva, v případě rozporů mezi jejími ustanoveními a ustanoveními těchto OP, přednost před zněním těchto OP.

2. Pojmy

2.1 Pojmy uvedené v těchto OP mají následující význam:
(a) „Ceník" obsahuje ceny zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy. Ceník je zveřejněný na adrese www.dischem.cz. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku; Kupující není povinen k odkupu zboží;
(b) „E-shop" je umístěn na www.dischem.cz a je webovou stránkou Společnosti, která umožňuje Kupujícímu vyplnit Objednávku a zaslat ji Společnosti;
(c) „Kupní cena" znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku objednání. Kupní cenu je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné.;
(d) „Kupní smlouva" je kupní smlouvu uzavřenou dle ustanoveními § 2079 a násl. OZ;
(e) „Kupující" je fyzická nebo právnická osoba, která se Společností uzavřela Kupní smlouvu;
(f) „Objednávka" znamená návrh k uzavření individuální Kupní smlouvy učiněný objednatelem Společnosti, byť prostřednictvím E-shopu;
(g) „Rámcová smlouva" znamená písemnou rámcovou smlouvu o dodávkách zboží, jejímž předmětem je spolupráce Společnosti a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých dodávkách Zboží Společnosti Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek;
(h) „Spotřebitel" znamená Kupujícího, který při uzavírání Kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;
(i) „Zboží" znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o chemické výrobky;
(j) „Dokumentace ke zboží" znamená průvodní materiály týkající se Zboží, které jsou v tištěné podobě poskytovány Kupujícímu.

3. Kupní smlouva

3.1 Kupní smlouvu lze uzavřít:
(a) písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Společností,
(b) ústně, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením Společností,
(c) konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího ústního nebo písemného odsouhlasení Společností nebo jiným jednáním Společnosti a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.

3.2 Objednávku lze učinit osobně, telefonicky na telefonu 725 797 545, e-mailem nebo prostřednictvím E-shopu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení Objednávky Společností. Společnost je oprávněna ve všech případech odsouhlasit Objednávku tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce uvedena na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

3.3 Je-li Kupující Spotřebitelem má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku, odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně např. prostřednictví vzorového formuláře pro odstoupení, který je umístěn v písemné formě v provozovně Společnosti nebo na internetu www.dischem.cz.

3.4 Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od ní obdržel.

3.5 Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, kupní cenu dodaného Zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Společnosti odeslal. V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.6 Zboží je Kupující povinen vrátit v obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Kupující odpovídá Společnosti za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti nebo návod k použití.

4. Místo a čas plnění

4.1 Nedohodnou-li se Společnost a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy provozovna nebo bydliště Kupujícího. Má-li Kupující více provozoven nebo bydlišť a nedohodnou-li se strany jinak, je místem plnění provozovna nebo bydliště nejbližší sídlu Společnosti.

4.2 Zboží bude odesláno až po úplném zaplacení Kupní ceny, nebylo-li sjednáno osobní převzetí na provozovně Společnosti, dobírka, nebo není-li na faktuře uvedeno jinak.

4.3 Doručení Zboží je prováděno třetími osobami (dopravcem) za podmínek uvedených v Kupní smlouvě nebo při objednání v E-shopu.

5. Cena, dopravné a balné

5.1 Maloobchodní kupní ceny jsou uvedeny v Ceníku. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen. O takové změně je Společnost Kupujícího povinna informovat v dostatečném předstihu při zachování práv Kupujícího.

5.2 Za Zboží je Kupující povinen zaplatit předem Společnosti Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou (spolu s dopravným) na faktuře.

5.3 V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné. Dopravné je splatné spolu s Kupní cenou.

5.4 Společnost může použít k dodání Zboží Kupujícímu dopravce. V takovém případě bude ke Kupní ceně účtováno dopravné ve výši vyúčtované dopravcem Společnosti.

5.5 Společnost je povinna Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Balné je již zahrnuto v Kupní ceně.

5.6 Nebude-li Kupní cena případně zvýšená o dopravné připsána na účet Společnosti poslední den splatnosti faktury, může Společnost od Kupní smlouvy odstoupit.

6. Vlastnické právo a splatnost

6.1 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

6.2 Kupní cena je splatná dopředu, a to v hotovosti nebo na účet Společnosti uvedený na faktuře. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách zboží, je Kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Rámcové smlouvě o dodávkách zboží.

6.3 Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je Společnost oprávněna, pokud Kupní smlouva nestanoví něco jiného, požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení.

7. Záruka

7.1 Svým podpisem při dodání stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen před podpisem dodání Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady. Na Zboží je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců (s výjimkami danými zákonem), která počíná běžet okamžikem dodání Zboží. Jedná-li Kupující při uzavření Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li Kupující Spotřebitelem), může záruční doba u některého sortimentu Zboží (výslovně označeného Společností bud' na obalu Zboží, nebo v dokumentaci ke Zboží) činit dobu kratší než 24 měsíců (zpravidla 12 měsíců), na to bude Kupující před objednáním upozorněn ve faktuře. U Zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší Kupní cena ujednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím.

7.2 Veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem Společnosti a příslušnými ustanoveními OZ. Nevyplývá-li pro Spotřebitele z Reklamačního řádu jinak, reklamované Zboží je přijímáno pouze v záruční lhůtě a pouze kompletní. Reklamační řád a vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na www.dischem.cz. Společnost vyřídí reklamaci na místě, v odůvodněných případech do třiceti dnů. Nelze-li reklamaci posoudit přímo ve společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci nebo dodavateli. V takovém případě bude Kupující informován o možném prodloužení reklamační lhůty písemně.

7.3 V souladu s § 2112 Občanského zákoníku neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno. Společnost neodpovídá za vady Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým nebo nesprávným užíváním (v rozporu s návodem k použití).

7.4 Za podmínky § 1924 OZ náleží Kupujícímu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace.

7.5 V případě, že Kupní smlouva, záruční list, reklama či obal Zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

8. Objednání zboží v E-shopu

8.1 Objednávku lze učinit rovněž prostřednictvím E-shopu na internetu na www.dischem.cz.

8.2 Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky - množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu apod., žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako například písemně, telefonicky, e-mailem. Objednávka učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést. Společnost neprodleně potvrdí obdržení Objednávky zasláním faktury. Kupující je povinen ve lhůtě splatnosti zaplatit za Zboží kupní cenu.

9. Nakládání s osobními údaji

9.1 Společnost jako Správce osobních údajů (Správce) dává dostatečné záruky ochrany podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (OÚ) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

9.2 Správce zpracovává následující OÚ Kupujícího: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, tedy OÚ kategorie adresní a identifikační, za účelem uzavření nebo splnění Kupní smlouvy. Správce zpracovává OÚ pro marketingové účely pouze s výslovným souhlasem Kupujícího nebo za podmínek zákona.

9.3 Správce předává OÚ následující kategorii příjemců: účetní poradce, daňový poradce, správce webu, programátor webu, dodavatel.

9.4 Správce informuje, že OÚ uloží na dobu určitou a smaže je uplynutím doby 10 let ode dne poslední aktualizace OÚ, poslední návštěvy účtu Kupujícího, existuje-li, nebo do zrušení účtu na základě žádosti, podle toho, co nastane dříve.

9.5 Správce informuje, že Kupující má právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz popř. omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze odvolat souhlas, byl-li poskytnut, podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů proti zpracování OÚ, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že Kupující má právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. 9.6 Správce sděluje, že Kupující má právo na výmaz OÚ (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné, (ii) jestliže odvolá souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznese námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. 9.7 Správce výslovně upozorňuje, že Kupující má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se ho týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování založeného na těchto důvodech. Dále má Kupující právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ pro přímý marketing. Správce upozorňuje, že Kupující má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které má právní účinky pro Kupující nebo se ho významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu. 9.8 Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu info@dischem.cz .

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení OP Společnosti mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.

10.2 Písemně se rozumí i e-mailem.

10.3 OP jsou závazné pro Kupujícího a Společnost ode dne podpisu faktury nebo potvrzením Objednávky v E-shopu. Společnost je oprávněna OP v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových OP, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změny. V případě uzavřené Rámcové smlouvy je Společnost povinna upozornit Kupujícího na datum účinnosti nového, změněného nebo doplněného znění OP a v dostatečném časovém předstihu přede dnem účinnosti změny, nejméně však 5 kalendářních dnů, zaslat Kupujícímu nové, změněné nebo doplněné znění OP. Pokud Kupující nejpozději ke dni předpokládané účinnosti změněných, doplněných nebo nových OP písemně nevyjádří svůj nesouhlas, platí, že s novým, změněným nebo doplněným zněním OP souhlasí a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změněných, doplněných nebo nových OP. Nesouhlasí-li Kupující s novým, změněným nebo doplněným zněním OP, je oprávněn Smlouvu ukončit na základě doručení tohoto nesouhlasu ve tří měsíční výpovědní lhůtě počínající běžet od doručení nesouhlasu. Během této výpovědní doby, nejpozději však k jejímu poslednímu dni, jsou smluvní strany povinny si uhradit vzájemné závazky vzniklé v souvislosti s plněním příslušné Rámcové smlouvy a Kupních smluv.

10.4 Podpisem Rámcové smlouvy, Kupní smlouvy, Objednávky nebo objednáním v E-shopu Kupující potvrzuje, že je s obsahem OP v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek a že veškerá ustanovení těchto OP mohl rozumně očekávat.

10.5 Každý Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu se Společností (tedy v případě, pokud se Kupující domnívá, že jej Společnost poškodila nebo nedostála svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání lze nalézt na stránkách www.coi.cz nebo na: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

10.6 Společnost informuje, že web a E-shop používají cookies. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají v prohlížeči Kupujícího a sledují jeho aktivitu v E-shopu. Kupující, může používání cookies kdykoliv zabránit změnou nastavení svého prohlížeče.

10.7 Smluvní strany vylučují možnost uzavření Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy pro případ, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se neuplatní.


V Liberci dne 25. 5. 2018