Podmínky ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

1. Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto informace: 

a) Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce; Kontaktní údaje správce osobních údajů:

DISCHEM s.r.o., Nádražní 192, Klatovy 339 01, IČO: 03053326, DIČ: CZ03053326. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v C 40500/KSPL. Kontaktní údaje zástupce správce osobních údajů: Jakub Janoušek; info@dischem.cz

b) případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven.

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;

Účelem zpracování jsou následující doklady/úkony:

 • komunikace v rámci smluvních vztahů,
 • obchodní nabídky,
 • vyřízení projektů
 • předběžná objednávka
 • objednávka
 • daňové a účetní doklady (příjmový doklad, faktury, dobropisy),
 • předávací dokumentace (dodací listy)
 • reklamace a dokumenty s nimi spojené,
 • interní přehledy a tiskové sestavy, užití software (identifikace uživatele).

Právním základem je plnění smlouvy ve smyslu Článku 6, odstavec 1, písmeno b), c), f) nařízení GDPR.

Rozsah přijímaných osobních údajů:

 • Jméno, příjmení, email – minimální rozsah potřebný ke zpracování nabídky
 • Jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo - minimální rozsah potřebný k uzavření smluvního vztahu

d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);

Příjemcem osobních údajů je jejich správce uvedený v bodě a), dále mohou být předávány dalším příjemcům:

 • koncoví zákazníci,
 • zástupci obchodních a dodavatelských organizací,
 • poskytovatelé služeb v oblasti účetního a daňového poradenství,
 • poskytovatelé služeb v oblasti vymáhání pohledávek,
 • poskytovatelé služeb v oblasti přepravy zásilek,
 • uživatelé SW – zaměstnanci (spolupracovníci) zpracovatele,
 • dodavatelé služeb v oblasti on-line marketingu.

f) Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.

2) Vedle informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:

a) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;

 • Předběžná objednávka/předsmluvní návrh má platnost 1měsíc.
 • Poskytnuté osobní údaje použité pro účel předběžné objednávky, resp. předsmluvního návrhu a rezervace zboží jsou evidovány a archivovány po dobu 24 měsíců, přičemž poptávající může po uplynutí platnosti předsmluvního návrhu požádat o neprodlené smazání osobních údajů.
 • Poskytnutí osobních údajů použitých pro účel nákupu zboží, resp. uzavření smlouvy jsou dle zákona povinně evidovány po dobu 120 měsíců.
 • Po uplynutí výše uvedených lhůt jsou osobní údaje automaticky mazány.

b) Subjekt osobních údajů může požadovat od správce:

 • přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů,
 • jejich opravu,
 • výmaz, pokud pomine zákonný důvod jejich zpracování,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti jejich zpracování,
 • požadovat přenositelnost údajů.

c) Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je ÚOOÚ.

d) Osobní údaje jsou subjektem údajů poskytnuty pro účel přípravy, případně následného uzavření kupní smlouvy. Bez poskytnutí těchto údajů není možné realizovat smluvní vztah mezi kupujícím a dodavatelem.

e) Dochází ke zpracování jen těch osobních údajů, které potřebujeme pro splnění svých smluvních závazků a pro tvorbu prezentací a posílání předsmluvních návrhů. Ve všech případech se jedná o zákonné důvody ne které písemný souhlas zákazníka není vyžadován. Dále vaše osobní údaje profilovány.

f) Subjekt osobních údajů má právo na poskytnutí osobních údajů ve strojově čitelné podobně.

Přehled a podmínky cookies

1. Cookies

Za účelem řádného zajištění fungování těchto internetových stránek umisťujeme malé datové soubory obecně nazývané jako cookies do Vašeho zařízení, tak jako to činí veškeré ostatní internetové stránky. Cookies se dají jednoduše popsat tak, že to jsou malé textové soubory ukládané do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Tyto soubory nám napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu ručně vkládat, když se na tyto internetové stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Nastavení souborů cookies můžete udělat ručně při prvním navštívení těchto stránek prostřednictvím tabulky, které se Vám zobrazí na úvodní stránce, nebo zde:

[NASTAVENÍ] – interaktivní tlačítko, které uživatele navede k nastavení souborů cookies (viz str. 1 tohoto dokumentu).

Cookies můžete vždy ručně vymazat ve Vašem zařízení. Tuto možnost většinou naleznete v nastavení Vašeho prohlížeče, nejčastěji v části „Historie“. Vždy však záleží na typu konkrétního prohlížeče, který používáte.

2. Správce osobních údajů

Díky  používání  souborů  cookies  zpracováváme  některé  Vaše  osobní  údaje,  a  to  v  anonymizované podobě. Tyto údaje souvisí s tím, jak využíváte tyto internetové stránky, případně jaké údaje nám jejich prostřednictvím  sdělujete  nebo  jinak  vytváříte.  Sbíráme  rovněž  informace  o  tom,  z jakých  zařízení k našim stránkám přistupujete elektronickou cestou. To nám pomáhá při optimalizaci našich stránek a jejich dalšímu vývoji, stejně tak jako ke zvyšování bezpečnosti. Mezi tyto informace může patřit IP adresa, informace o prohlížeči, o hardwaru Vašeho zařízení, Vaše preference aj.

Správcem těchto osobních údajů je společnost DISCHEM s.r.o., IČ:  03053326, sídlem Nádražní 192, 339 01 Klatovy (dále jen jako „správce“). Správce lze kontaktovat telefonicky nebo e-mailem: 

Telefon: +420 702 078 350

E-mail: info@dischem.cz

3. Seznam souborů cookies

V souvislosti s provozem těchto internetových stránek používáme následující soubory cookies.

A)  TECHNICKÉ 

Jedná se o nezbytné soubory cookies, aby tyto internetové stránky mohly řádně fungovat. Jsou nezbytné kvůli  správnému  fungování,  bezpečnosti,  řádnému  zobrazování  na  Vašem  zařízení,  fungujícímu vyplňování a odesílání formulářů, apod. Technické  cookies  není  možné  vypnout,  neboť  bez  nich  by  tyto  internetové  stránky  nefungovaly správně.

Seznam technických cookies: 

Název

Poskytovatel

Nástroj

Popis

Platnost

CONSENT

Google, Inc.

Youtube.com

Nástroj pro ověření, zda uživatel souhlasil s marketingovými cookies.

2 roky

CookieConsent

dischem.cz

 

Nástroj pro uložení uživatelského souhlasu pro konkrétní doménu.

1 rok

Test_cookie

Google, Inc.

Doubleclick.net

Nástroj pro ověření, zda má uživatel povolené cookies ve svém prohlížeči.

1 den

 

B)  STATISTICKÉ

Díky statistickým cookies jsme schopni tyto internetové stránky dále využívat, neboť díky nim získáme statistické a analytické údaje o způsobu a rozsahu jejich používání ze strany návštěvníků. Tyto cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat či jej udělit prostřednictvím nastavení cookies (viz odkaz výše v čl. I.)

Seznam statistických cookies:

Název

Poskytovatel

Nástroj

Popis

Platnost

_ga

dischem.cz

Google tag manager

Nástroj pro registraci unikátního  ID generovaného  pro statistická data  jak uživatel využívá internetové stránky.

399 dnů

_ga_ #

dischem.cz

Google tag manager

Nástroj pro sběr dat o počtu návštěv internetových stránek, jakož i o první a současně nejdelší návštěvě.

399 dnů

_hjAbsoluteSessionInProgress

dischem.cz

Hotjar

Nástroj pro sběr dat o počtu  návštěv

internetových  stránek  ze strany unikátních návštěvníků.

1 den

_hjFirstSeen

dischem.cz

Hotjar

Nástroj pro posouzení, zda  se  jedná  o  nového

nebo      opakovaného návštěvníka.

1 den

_hjIncludedInPageviewSample

dischem.cz

Hotjar

Nástroj ke zjištění, zda jsou uživatelská navigace a interakce zahrnuty do analýzy dat webu.

1 den

_hjIncludedSessionSample

dischem.cz

Hotjar

Nástroj pro sledování chování návštěvníků

internetových stránek

1 den

_hjRecordingLastActivity

dischem.cz

Hotjar

Nástroj pro přidělení unikátního ID pro jednotlivou návštěvu. Tím je umožněno získat statistická data o chování návštěvníků.

Jednotlivá návštěva

_hjSession_ #

dischem.cz

Hotjar

Nástroj           pro          sběr

statistických údajů o

1 den

 

 

 

návštěvnících, jako je počet  návštěv,  průměrná doba návštěv a které stránky byly navštíveny.

 

_hjSessionUser_ #

dischem.cz

Hotjar

Nástroj pro sběr statistických údajů o návštěvnících, jako je počet  návštěv,  průměrná doba návštěv a které stránky byly navštíveny.

1 rok

_hjViewportId

dischem.cz

Hotjar

Nástroj pro přidělení unikátního ID pro jednotlivou návštěvu. Tím  je  umožněno  získat statistická data o chování návštěvníků.

Jednotlivá návštěva

 

 

C)  MARKETINGOVÉ

Tyto cookies pochází od třetích stran a díky nim Vám můžeme připomenout stránky, které jste si na těchto stránkách prohlíželi dříve, nebo i jinde na internetu (např. na Facebooku nebo na Googlu). Když tyto cookies neodsouhlasíte, tak počet případných reklam zůstane stejný, ovšem nebude personalizovaná (profilovaná) a může Vám být předložena reklama, která Vás vůbec nezajímá. Tyto cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat či jej udělit prostřednictvím nastavení cookies (viz odkaz výše v čl. I.)

Seznam marketingových cookies:

Název

Poskytovatel

Nástroj

 

Popis

Platnost

_fbp

dischem.cz

Facebook

 

Používáno

sociální sítí Facebook za účelem cílení reklamy

3 měsíce

_gcl_au

dischem.cz

Google

tag

Používáno

3 měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

službou Google Adsense za účelem experimentování s účinností reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_hjRecordingEnabled

dischem.cz

Hotjar

 

Tento soubor

Jednotlivá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cookie se používá k identifikaci návštěvníka a optimalizaci relevance reklamy shromažďováním

údajů o návštěvnících z

návštěva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

více webových

stránek – tuto výměnu údajů o návštěvnících obvykle zajišťuje datové centrum třetí strany nebo burza reklam.

 

IDE

Google, Inc.

Doubleclick.net

Tento nástroj je používán k registraci a hlášení akcí uživatele webových stránek po zhlédnutí nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a zobrazování cílených reklam uživateli.

1 rok

pagead/1p-user-list/#

Google, Inc.

  Google         tag

manager

Tento nástroj sleduje, zda uživatel projevil

zájem o konkrétní produkty nebo události na více webech, a zjišťuje, jak se uživatel mezi weby pohybuje.

Jednotlivá návštěva

pagead/landing

Google, Inc.

Doubleclick.net

Tento nástroj shromažďuje údaje o chování návštěvníků z více webových stránek za účelem prezentace relevantnější reklamy.

Jednotlivá návštěva

VISITOR_INFO1_LIVE

Google, Inc.

Youtube.com

Tento nástroj má za úkol odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube.

179 dní

YSC

Google, Inc.

Youtube.com

Tento nástroj přiděluje unikátní Id za účelem sběru statistických dat o videích

Jednotlivá návštěva

 

 

 

z YouTube, které návštěvník viděl.

 

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Google, Inc.

Youtube.com

Tento nástroj ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

Trvale

yt-remote-cast-available

Google, Inc.

Youtube.com

Tento nástroj ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

Jednotlivá návštěva

yt-remote-cast-installed

Google, Inc.

Youtube.com

Tento nástroj ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

Jednotlivá návštěva

yt-remote-connected-devices

Google, Inc.

Youtube.com

Tento nástroj ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

Trvale

yt-remote-device-id

Google, Inc.

Youtube.com

Tento nástroj ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

Trvale

yt-remote-fast-check-period

Google, Inc.

Youtube.com

Tento nástroj ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

Jednotlivá návštěva

yt-remote-session-app

Google, Inc.

Youtube.com

Tento nástroj ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

Jednotlivá návštěva

yt-remote-session-name

Google, Inc.

Youtube.com

Tento nástroj ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

 

 

V Klatovech dne 18. 6. 2024

DISCHEM s.r.o.